Algemene voorwaarden

 

Bij bestellingen via www.kingsley-hobby.com gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kingsley-hobby.com, hierna te noemen 'kingsley' en op alle met kingsley aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepassselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 4. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met kingsley in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 5. Kingsley behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 6. Door het gebruik van de internetsite van kingsley en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van kingsley zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 2. Kingsley behoudt zich  uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en kingsley komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van kingsley gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

 1. Alle door kingsley vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief omzetbetlasting en excusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld.
 3. De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.
 4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals bepaald door kingsley voor die speciale aanbiedingen
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:
 • betaling vooraf op de bankrekening; de klant maakt het verschuldige bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten voor extra services over op bankrekening                   NL30 INGB 0004 8823 63 ten name van kingsley-hobby.com te Hoogvliet

Artikel 4 - Levering

 1. Kingsley heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Na ontvangst van de betaling verstuurt kingsley de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
 2. Levering vindt plaats op  het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan kingsley verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door kingsley aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Kingsley biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren, hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan kingsley zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6 - Ruilen en herroepingsrecht

 1. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u kingsley daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, per mail kennis te geven.
 2. Indien de producten niet aan de wens van de Klant voldoen zal kingsley na retournering aan kingsley, de factuurwaarde restitueren.
 3. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij/zij het recht het prduct binnen veertien (14) dagen na aflevering aan kingsley te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
 4. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. Kingsley geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van kingsley..
 2. Kingsley is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet op grove schuld aan de kant van kingsley. Kingsley is nimmer aanprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien kingsley, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is kingsley niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.  Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 - Persoonsgegevens

 1. De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door kingsley vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres,
 • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

Kingsley neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en wetgeving in acht.

Kingsley verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 - Diversen

 1. kingsley-hobby.com is gevestigd aan de Komijnhof 2, 3193JK Hoogvliet, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24390742. Het BTW-identificatienummer is NL133314728B02
 2. Wanneer door kingsley gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat kingsley deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.